Privacy

Wie zijn we

Ons webadres is https://www.zeilwherry.nl.

Het Zeilend Scheehout respecteert de privacy van haar leden en van de gebruikers van de website www.zeilwherry.nl, en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Het Zeilend Scheehout gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens en houdt zich aan de wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming.
Het Zeilend Scheehout gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Priacy Statement zijn omschreven.
Dit Privacy Statement is bedoeld om je te informeren over het beleid van Het Zeilend Scheehout met betrekking tot het verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens door Het Zeilend Scheehout.
Door het lidmaatschap en door gebruik te maken van de website en/of de aangeboden en gefaciliteerde diensten van Het Zeilend Scheehout (nieuwsbrieven, activiteiten, evenementen) geef je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Welke gegevens worden verwerkt

Als je gebruik maakt van de diensten die Het Zeilend Scheehout aanbiedt, kunnen jouw volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, eventueel aangevuld met bezit van een boot en gegevens van je boot.
Op de website kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden waaronder het ip-adres van je computer, het tijdstip van bezoek en gegevens die je browser meestuurt of met cookies (zie nader punt) worden verkregen.

Met welk doel verwerkt Het Zeilend Scheehout gegevens?

Het Zeilend Scheehout verwerkt je persoonsgegevens om een goede administratie bij te houden, ter uitvoering en verbetering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten, voor het berekenen, vaststellen en innen van gelden en om de relatie met jou te onderhouden.

Aan wie verstrekt Het Zeilend Scheehout gegevens?

Het Zeilend Scheehout zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder je voorafgaande toestemming, anders dan voor het doel noodzakelijk is of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, en tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Het Zeilend Scheehout?

De website kan links bevatten naar websites van derden. Het Zeilend Scheehout is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Het Zeilend Scheehout je persoonsgegevens?

Het Zeilend Scheehout neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website en formulieren van Het Zeilend Scheehout maken gebruik van een SSL certificaat voor de versleuteling van de communicatie over internet om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet door anderen kunnen worden meegelezen.
Het Zeilend Scheehout bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jou als bezoeker van de website. Een cookie kan alleen herkend worden door de website waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat Het Zeilend Scheehout zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Het Zeilend Scheehout jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Het Zeilend Scheehout haar website en diensten afstemmen op jouw wensen. Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie jou als gebruiker te identificeren. Je hebt de mogelijkheid jouw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd.

Hoe kunnen gegevens aangepast of verwijderd worden?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeilwherry.nl Het Zeilend Scheehout zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Bij info@zeilwherry.nl.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Als Het Zeilend Scheehout besluit haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden de wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

Disclaimer

De informatie in de nieuwsbrieven en informatiemails en op de website wordt door Het Zeilend Scheehout met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die in de nieuwsbrief, in de informatiemail en op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en aangepast. Het Zeilend Scheehout behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf door te voeren.
Hoewel Het Zeilend Scheehout alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Het Zeilend Scheehout niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.
Het Zeilend Scheehout behoudt zich het recht voor om reacties of berichten te weigeren. Reacties van derden verwoorden niet per se de mening van Het Zeilend Scheehout.